Powered by free wordpress themes

الرئيسية / قسم الجباية والارنونا

قسم الجباية والارنونا

IMG_5561

 

مدير قسم الجباية – السيد وليد بدوي

0534474948

ساعات استقبال الجمهور : الاحد – الخميس 10:00 – 16:00

עיריית כפר קאסם

הוראה בדבר ארנונה לשנת הכספים 2017

 

  בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה ( תיקוני חקיקה להגשת יעדי התקציב ) התשנ”ג 1992 החליטה מועצת העיר כפר קאסם בישיבתה מיום 28/6/2016    להטיל בתחום העיר ארנונה כללית לשנת הכספים  2017 לתקופה 31/12/2017  -1/1/2017  אשר ע”י המחזיקים כדלקמן :

 הגדרות

סוג 1 –  מבנה  גמור ומוכן

סוג 2 –   מבנה במצב שלד שאינו גמור

סוג 3 –   מבנה בשלב גמר ולא מאוכלס .

סוג 4 –   מבנה מגורים -מרתף

 

4 . שטח בנין המשמש למגורים פירושו , כל השטח הבנוי ברוטו בכל הקומות עפ”י מידות חוץ כולל מרפסות ומבני עזר .

5 . שטח בנין שאינו משמש למגורים פירושו , כל השטח הבנוי ברוטו בכל הקומות  עפ”י מידות חוץ כולל מבני עזר , יציעים וכולל שטח הקרקע הצמוד ויתרת   שטח הקרקע תחוייב לפי התעריף לקרקע עפ”י השימוש.

6 . מתקנים – תחנות טרנספורמציה ,תחנות שאיבה , בוסטרים , בריכות , תחנות אוטובוס , תחנות  מוניות , מיכלים , תעלות וצינורות להעברת  נוזלים ו/או גז ,תחנות שאיבה.

7 .בעל או מחזיק רשאי להגיש הגשה על גודל הנכס או מהות החיוב שלפיו נקבעה הארנונה תוך 90 יום מתאריך תחילת החיוב .

8 . איזור תעשיה חדש –האיזור שנמצא דרומית לכביש חוצה שומרון.

 

שעורי הארנונה 

 

  שעורי הארנונה 2018

 הנחות ארנונה