Powered by free wordpress themes

الرئيسية / قسم المحاسبة والمالية

قسم المحاسبة والمالية

قسم المحاسبة والمالية – رئيس القسم المحاسب محمد صرصور

 

DSC_0334 (Copy)

 

 

 

מחלקת הגזברות שבראשה עומד גזבר העירייה , הינה המחלקה בעלת הסמכות המקצועית העליונה של הרשות המקומית בנושאי הכספים , תפקידה של המחלקה לדאוג לניהול תקין של מערך כספי העירייה ולריכוז כלל הכנסותיה. לפיכך, עליה לשקוד על הכנת תקציב העירייה , לייעץ לראש העיר בגיבוש מדיניותו הכספית, ולסייע בפיתוח הכלכלי – עירוני.

תוך ביצוע מעקב תקציבי אחר התקציב השוטף שאושר במליאה ובמעקב שוטף אחר ביצוע התקציב הרגיל ותקציבי הפיתוח ברשות, והקפדה על ניהול תקין, שואפת מחלקת הגזברות, להגדלת הכנסות העירייה לשם מימון כלל השירותים והפעילויות שיוזמת העירייה מדי שנה.

תוך שמירה על צמידות לספר התקציב, דואגת הגזברות, לאתר מקורות כספיים מחוץ למערכת המקומית, בעיקר מתוך משרדי ממשלה שונים, כספי תרומות וגופים מסחריים ופרטיים. ולשם כך , המחלקה שומרת על  קיום קשר רציף עם משרדי ממשלה לקידום הטיפול בתקציבי הרשות ויישומם.

כמוכן המחלקה מטפלת בתשלומים לספקים, שכר לעובדים, הנהלת חשבונות, ביטוחים וערבויות

 

חזון המחלקה:

 • מתן שירות מקצועי ואדיב לעובדים המועסקים בעירייה.
 • מוסר תשלומים ראוי.
 • ניהול מיטבי של משאבי הרשות.
 • חסכון במשאבים.
 • שימוש באמצעים טכנולוגיים חדישים.
 שם תפקיד  טלפון פקס
 סרסור מוחמד  גזבר העירייה 03-9754940 03-9370420
 ראבי סמיח  מנה”ח ראשי 03-9754942 03-9370420
אבו מוך נגוא  מדור תשלומים 09-9754941 03-9370420
עאמר עאהד  תקציבי פיתוח 03-9754943 03-9370420
עיסא חיאת חשבת שכר 03-9754944 03-9370420

 

קבלת קהל: ימים א , ג , ה  שעות: 08:00-16:00 ימי ב , ד אין קבלת קהל

הגדרת תפקידים במחלקת הגזברות

במחלקה עובדים ארבעה פקידים בנוסף לגזבר:

סרסור מוחמד – גזבר העירייה

תחום העבודה:

 • ניהול ופיקוח על הערבויות.
 • ניהול תיק הביטוחים במועצה.
 • ליווי ופיקוח אחר תהליכי מכרזים.
 • פיקוח על הכנת תקציב וסיוע בכל הכרוך בכך.
 • סיוע לראש הרשות בהכנת תגובות לכל דו”חות הביקורת.
 • מייעץ בנוגע לגיבוש הצעות להרחבת מקורות הכנסה והמימון.
 • הדרכת והכוונת מנהלי המחלקות בקשר להבנת התקציב שבאחריותם.
 • שותף לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית והתקציבית של הרשות.
 • אחראי ומפקח על יחידות מקצועיות נוספות כגון: רכש, ניהול חשבונות, חשבות שכר, שומה, גביה, תביעות העירייה , מחשוב ועוד.

 

ראבי סמיח –מנהל חשבונות ראשי.

תחום עבודה:

 • רישום הכנסות משרדי ממשלה והכנסות עצמיות.
 • רישום פקודות יומן משכורות.
 • התאמת כרטיס משכורת.
 • רישום פעולות הפקדות ותשלומים בנק דקסיה.
 • התאמת בנק דקסיה.
 • רישום והתאמה של איגודי ערים וחיובים ממשלתיים.
 • התאמות מול חברת הגביה ,ארנונה, מים והיטלים.
 • הכנה והתאמה להכנת דוחות רבעוניים ושנתיים.
 • התאמות למבקר משרד הפנים בגין דו”ח סקור ושנתי.

 

אבו מוך נגוא –מנהלת חשבונות – מדור תשלומים

תחום עבודה:

 • קליטת חשבוניות על פי הזמנות.
 • קליטת פקודות זיכוי ופקודות יומן שוטפים.
 • הכנת פקודות תשלום והעברות בנקאיות.
 • הכנת קיזוזים.
 • השתתפות בהכנת דוחות שנתיים.
 • תשלומי קרנות ונלוות שכר.
 • התאמות ותיאום מול הבנק.

 

עיסא חיאת – חשבת שכר

תחום עבודה:

 • הכנת משכורת חודשית.
 • הכנת דוחות נלוות שכר.
 • הכנת רשימות שכר.
 • הכנת דוחות ביטוח לאומי ומס הכנסה חודשיים.
 • התאמת משכורות מול הנהלת חשבונות.

 

עאמר עאהד –מנהל חשבונות – תקציבי פיתוח

תחום עבודה:

 • התאמות חשבונות בנק לאומי כולל חשבון חינוך.
 • רישום פקודות יומן מלוות והתאמתם.
 • הכנה ומעקב אחר תבר”ים והחתמתם במשרד הפנים.
 • ניהול מערך הרכש וההזמנות.
 • הכנת חומר לדוחות חודשיים ושנתיים.
 • ליווי מבקר משרד הפנים ותיאום מולו.

 

מיטל עטר – חשבת/יועצת שכר

תחום העבודה:

 • תחשיב עלויות פרישת עובדים והגשתה לחשבת.
 • יעוץ בענייני שכר
 • מתן מענה לעובדים אחת לשבוע
 • תיקון ליקויים במערכת השכר
 • דיווחים לגורמים ממשלתיים
 • בדיקת חריגות שכר

 

יש לציין שכל העבודות נעשות בהשגחת ,הנחיות ופיקוח הגזבר.