Powered by free wordpress themes

Home / יחידות העירייה / גזבר העירייה

גזבר העירייה

גזבר העירייה

גזבר העירייה

DSC_0334 (Copy)

הגזבר אחראי על ניהול המערכת הכלכלית של הרשות,בכלל זה על הכנה של הצעת התקציב והדו"חות הכספיים,בהתאם לחקיקה ולכללי ניהול חשבונות מוניציפאליים שקבע משרד הפנים. גזבר עיריית כפר קאסם הוא רו"ח מוחמד צרצור תחומי אחריות: v    ניהול התקציב השנתי והרב-שנתי של הרשות בהתאם למדיניות מועצת הרשות ובכלל זה: הכנת התקציב הרגיל, …

Read More »