Powered by free wordpress themes

Home / יחידות העירייה / היועץ המשפטי

היועץ המשפטי

היועץ המשפטי: עו"ד ואיל ראבי

הייעוץ המשפטי

הייעוץ המשפטי בעירייה חיוני לצורך ליווי התהליכים השונים המתבצעים בה ולצורך הנעתם באמצעות עדכון גורמי פנים, תוך מתן פרשנות משפטית יישומית נכונה בחידושים בתחום החקיקה, הפסיקה, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הנחיות מרכז השלטון המקומי, הנחיות  מנכ"ל משרד הפנים  ועוד.

בין תפקידיו של היועץ המשפטי:

  • התקשרויות חוזים ומכרזיםטיפול שוטף ומקיף בחוזי ומכרזי העירייה על פי צרכי המחלקות והיחידות השונות של העירייה. העבודה כוללת, בין היתר: בדיקת הבקשה להתקשרות ובדיקת המסמכים הרלבנטיים, קביעת סוג ההתקשרות המתאיםחוזה, מכרז או מכרז זוטא, ניסוחם ועריכתם של  החוזים/מכרזים.  עבודה זו נעשית תוך שיתוף פעולה עם הגוף/יחידה המבקש.
  • ליווי הליכי תכנון תכניות מתאראישורן של תכניות בנין עיר
  • חוקי עזר עירונייםקידום חקיקת ועדכון חוקי עזר לצורך שמירה על הסדר הציבורי ברחבי העיר לרווחת התושבים.
  • השתתפות בוועדות המועצההיועץ המשפטי לעירייה  מוזמן לכל ועדות העירייה השונות שחבריהן נבחרים על ידי המועצה  הן לוועדות הרשות והן לוועדות החובה.
  • ליווי פרוייקטיםבצד הטיפול המשפטי השוטף הניתן ליחידות  העירייה השונות מלווה היועץ המשפטי  פרוייקטים מיוחדים. תכלית הליווי לדאוג כי העירייה תפעל על פי הדין אגב ביצועם מתוך ראייה המכוונת לצמצום רב ככל האפשר של תביעות עתידיות נגד העירייה.
  • ייצוגהשירות המשפטי מייצג את העירייה בבתי משפט ובפני משרד הממשלהככל שנדרש.

 

פירוט משימות תכנית העבודה  השירות המשפטי

פירוט משימות תכנית העבודה  השירות המשפטי

פירוט משימות תכנית העבודה  יועמ"ש

פירוט משימות תכנית העבודה  יועמ"ש

 

פרסום: התקשרות עם יועצים

maxresdefault

פרסום: התקשרות עם יועצים 31.12.2018 עיריית כפר קאסם מודיעה בזאת בהתאם לנוהל יועצים כי התקשרה במהלך שנת 2018 עם היועצים שלהלן , – אריק שפיר – מתכנן לאזור החקלאי והפיכתו לאזור תעשייה – ד"ר טבעוני אדריכלים ומהנדסים בע"מ – מתכנן לבית ספר מקיף שש שנתי בכפר קאסם  

Read More »

פרסום: התקשרות עם יועצים

maxresdefault

פרסום: התקשרות עם יועצים 29.112018 העירייה עומדת להתקשר עם יועץ " מתכנן לבית ספר מקיף שש שנתי בכפר קאסם" בפטור ממכרז על פי נוהל יועצים , בהודעה זו מידעת העירייה את הציבור בדבר כוונתה להתקשר בתוך 10 ימים עם הזוכה שיבחר  

Read More »

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות לעיריית כפר קאסם 2018

14232402_204851039934457_3620254857001874194_n

עיריית כפר קאסם הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות לעיריית כפר קאסם   דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום ג’, כ”א בחשון תשע”ט, 30 באוקטובר 2018. תיאור התפקיד: מזכיר ועדת הקלפי אמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ביום הבחירות, לשם כך ולצורך מילוי תפקידו …

Read More »