Powered by free wordpress themes

מנכ"ל

מנכ"ל

מנכ"ל העירייה הינו תפקיד סטטוטורי. סמכויותיו ותפקידיו נקבעו בחוק.

את תפקיד מנכ"ל עיריית כפר קאסם ממלא מר אייל קנץ

מנכ"ל העירייה: אייל קנץ

מנכ"ל העירייה אחראי על ניהול כל אגפי ומחלקות העירייה, על כלל עובדי העירייה, על ניהול מושכל של משאבי העירייה, על מתן שירות איכותי לתושבים ושיפור איכות חיי תושבי העיר תוך התחשבות בצרכי כלל האוכלוסייה.

מנכ"ל העירייה אחראי בעיקר על הנושאים הבאים:

 • ביצוע מדיניות ראש הרשות ומועצת העיר
 • ייעוץ לראש הרשות ולמועצת העיר
 • ריכוז עבודת המטה של העירייה מול גורמי חוץ כגון משרד הפנים, משרד האוצר, משרד השיכון משרד הכלכלה ומשרדי ממשלה נוספים, בדגש על פעילות לגיוס משאבים.
 • גיבוש התכנון האסטרטגי ברשות. ניהול וביצוע בקרה על ביצוע תכנית העבודה השנתית
 • הצבת מטרות ויעדים בכל תחומי החיים ברשות והכנת תכניות רב שנתיות
 • פיקוח על האגפים והמחלקות באמצעות ראשי המחלקות ותיאום בניהם
 • פיקוח על עבודת מטה מסודרת
 • גיבוש תקציב שנתי עם גזבר העירייה ובשיתוף מנהלי המחלקותקביעת סדרי עדיפות וקדימות בהתאם למדיניות הרשות
 • אחריות מלאה על ישיבות מועצת העיר
 • הובלת תכניות כוח אדם בהתאם לתקציב הרשות
 • אחריות על מערכות המידע של הרשות
 • טיפול ותיאום בין מערכות החירום הרשות

ראש עיריית כפר קאסם נפגש עם נציגי ה-OECD

14444611_210723909347170_4686056083212393995_o

ראש עיריית כפר קאסם נפגש עם נציגי ה-OECD   בישיבה שנערכה היום במשרד האוצר עו"ד עאדל בדיר הציג את המצב הקיים בכפר קאסם בפרט ובמגזר הערבי בכלל. היום התקיימה ישיבה במשרד האוצר בהשתתפות בכירי עיריית כפר קאסם ונציגי ה-OECD, אשר במסגרתה הציג ראש עיריית כפר קאסם עאדל בדיר את הנתונים …

Read More »