הגזבר אחראי על ניהול המערכת הכלכלית של הרשות,בכלל זה על הכנה של הצעת התקציב והדו"חות הכספיים,בהתאם לחקיקה ולכללי ניהול חשבונות מוניציפאליים שקבע משרד הפנים. גזבר עיריית כפר קאסם הוא רו"ח מוחמד צרצור

תחומי אחריות:

 • ניהול התקציב השנתי והרב-שנתי של הרשות בהתאם למדיניות מועצת הרשות ובכלל זה: הכנת התקציב הרגיל, התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) ותקציב המילואים של הרשותוהעברתם לאישור, דיווח למשרד הפנים על המסגרת התקציבית המאושרת, מעקב ודיווח לגורמים הרלוונטיים על ביצוע התקציב בפועל
 • איתור הצעות לגיוס ולהרחבת מקורות ההכנסה של הרשות
 • ניהול משאביה הכספיים של הרשות לרבות:ניהול מערך גביית מסים אגרות והיטלים,  ניהול תחשיבי חוקי העזר,  ביצוע בקרה תקציבית לשמירה על האיזון התקציבי
 • מתן אישור להגשת בקשות מטעם הרשות המקומית להקצאת תקציב ואיתור מכשלותתקציביות במהלך הביצוע
 • בקרה על עלויות גיוס ושכר של עובדי הרשות, מתן אישור תקציבי לתוספות שכר וטיפולבחריגות שכר
 • פיקוח על מערכת הסטטיסטיקה הדמוגרפית העירונית של מערכת השומה והגבייה שלבעירייה לצורך גביית ארנונה
 • פיקוח על תהליך הזמנות רכש, בין היתר במסגרת בקשה לקבלת הצעות, חוזיםומכרזים
 • ניהול מערכת החשבונות של הרשות ובכלל זהפיקוח על הוצאות היחידות השונות ברשות,  ניהול כספי הרשות מול גופים פיננסיים,  תכנון תזרים מזומנים צפוי והכנת תרחישים להתפתחות תזרים המזומנים,  בקרה על תזרים המזומנים,  פיקוח על ניהול מערך הרישום החשבונאי וניהול של ספרי העזר וספרי המלוותוהתאמתם לספרים הראשיים,  פיקוח על הכנת דו"חות, על פי דרישות הדין הקיים ועל פי מתכונת שקובע משרד הפנים
 • השתתפות בישיבות מועצת הרשות ובוועדות אחרות של הרשות המקומית, לצורך הצגתחוות דעת מקצועית
 • מתן ייעוץ פיננסי שוטף לראש הרשות המקומית ולחברי מועצת הרשות.
 • ייצוג הרשות בנושאים פיננסיים, בפני משרד הפנים וכלל משרדי הממשלה ובפני גופיםציבוריים אחרים