מחלקת ארנונה וגביה: מנהל  רואה חשבון עלי טהה

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק.  מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג– 1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה, המותקנות מידי שנה.

בתפקיד מנהל הגביה בעיריית כפר קאסם משמש מר עלי טהה

מיסי העירייה וההיטלים העירוניים משמשים למימון תשתיות ולפיתוח סביבתי, להתקנת תאורת רחובות, לניקוז מים ביוב וגשם, לסלילת רחובות ומדרכות, לטיפוח גנים ציבוריים, לשירותי ניקיון, לפינוי אשפה, לחינוך, לרווחה ועוד.

חובת תשלום הארנונה מוטלת על כל אזרח במדינה באופן שווה, הפרתה גורמת נזק לתושב ועל כן, חובת העירייה לדאוג לאכיפת הגביה.
 

תפקידי אגף הגביה בעירייה:

  • הנחייה והפעלה של חברת הגבייה החיצונית שפועלת בעיר
  • עדכון נתונים המשפיעים על גובה חיובי הארנונה – גודל נכס, סיווג נכסים לפי שימוש, מועדי תחילת שימוש בנכס,הפסקת שימוש בנכס ועוד
  • עדכון הנתונים במקרי חילופי מחזיקים בנכס
  • הנפקת אישורים לטאבו המעידים שהנכס הינו נקי מחובות
  • עדכון הנחות בארנונה על פי קריטריונים שנקבעו ולזכאים בתחומים אחרים
  • התראה לפני אכיפה וגביית חובות

 

עיריית כפר קאסם - הוראה בדבר ארנונה לשנת הכספים 2017 

בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה ( תיקוני חקיקה להגשת יעדי התקציב ) התשנ"ג 1992 החליטה מועצת העיר כפר קאסם בישיבתה מיום 28/6/2016    להטיל בתחום העיר ארנונה כללית לשנת הכספים  2017 לתקופה 31/12/2017  -1/1/2017  אשר ע"י המחזיקים כדלקמן :
 

הגדרות

סוג 1 –  מבנה  גמור ומוכן

סוג 2 –   מבנה במצב שלד שאינו גמור

סוג 3 –   מבנה בשלב גמר ולא מאוכלס .

סוג 4 –   מבנה מגורים -מרתף

 

4 . שטח בנין המשמש למגורים פירושו , כל השטח הבנוי ברוטו בכל הקומות עפ"י מידות חוץ כולל מרפסות ומבני עזר .

5 . שטח בנין שאינו משמש למגורים פירושו , כל השטח הבנוי ברוטו בכל הקומות  עפ"י מידות חוץ כולל מבני עזר , יציעים וכולל שטח הקרקע הצמוד ויתרת   שטח הקרקע תחוייב לפי התעריף לקרקע עפ"י השימוש.

6 . מתקנים – תחנות טרנספורמציה ,תחנות שאיבה , בוסטרים , בריכות , תחנות אוטובוס , תחנות  מוניות , מיכלים , תעלות וצינורות להעברת  נוזלים ו/או גז ,תחנות שאיבה.

7 .בעל או מחזיק רשאי להגיש הגשה על גודל הנכס או מהות החיוב שלפיו נקבעה הארנונה תוך 90 יום מתאריך תחילת החיוב .

8 . איזור תעשיה חדש –האיזור שנמצא דרומית לכביש חוצה שומרון.

 

שעורי הארנונה 


תאריך עדכון באתר: 30/11/-0001