קבוצה 2

דלק ואנרגיה

 

 להורדת הקובץ של קבוצה 2 כקובץ PDF - לחץ כאן

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה המקומית

2.1 א

גז  מילוי מכלים ומכליות

 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
 

2.1 ב

גז  אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
 

2.1 ג

גז  מכירתו, חלוקתו

 

 

חניית הרכבים בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שמאושר לכך על ידי הרשות כשהרכב ריק לגמרי מגז או ממכלי גז.

 

 

2.1 ד

גז  שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו

חניית הרכבים בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שמאושר לכך על ידי הרשות כשהרכב ריק לגמרי מגז או ממכלי גז.

 

 

2.1 ה

תיקון מכלי גז 
 

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
 

2.1 ו

חניון למכליות גז 

 

 

חניית הרכבים תתבצע אך ורק במקום שמאושר לכך על ידי הרשות כשהרכב ריק לגמרי מגז או ממכלי גז.

 

 

2.1 ז

תחנת תדלוק בגז

 

 

 

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית.– תמ"א 18על תיקוניה, ובכלל זה תמ"א 18/4. כמו כן, ההקמה תהיה בהתאם לכל תכנית אב ולתוכנית מקומית ובתיאום עם מהנדס המועצה.
 

2.2 א

תחנת דלק ותדלוק

 

 

 

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית.– תמ"א 18על תיקוניה, ובכלל זה תמ"א 18/4. כמו כן, ההקמה תהיה בהתאם לכל תכנית אב ולתוכנית מקומית ובתיאום עם מהנדס המועצה.
 

2.2 ג

שינוע דלק לסוגיו בצנרת

 

 

על פי תכנית מתאר ארצית ייעודית

2.2 ד

דלק לסוגיו אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976

 

מותר רק לשימוש עצמי של עסק.

2.2 ה

מסופי דלק

 

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.
 

2.2 ז

חניון למכליות דלק

 

 

חניית מכליות דלק תתבצע אך ורק במקום שמאושר לכך על ידי הרשות כשהרכב ריק לגמרי מדלק.


 

 

2.2 ח

שינוע דלק לסוגיו במכליות

 

חניית מכליות דלק בתום יום עבודה  תתבצע אך ורק במקום שמאושר לכך על ידי הרשות כשהרכב ריק לגמרי מדלק.
 


 

2.3

פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון


 

מותרת רק אחסנה בשקים סגורים לצורך מכירה למנגלים.

 

פחם אבן - לא יאושר בתחומי המועצה המקומית .
פחם עץ – הכנה ועיבוד לא יאושרו בתחומי המועצה המקומית .
 

2.4

תחנת כוח

 

לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטחי תעשייה.

 

 


תאריך עדכון באתר: 19/09/2021