מי יכול להגיש את הבקשה

 • בעלי עסקים טעוני רישוי העומדים ב-2 התנאים המצטברים האלה:

       1. הגישו בקשה לרישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז או שכבר יש להם רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז בתוקף.

 1. רואים עצמם נפגעים מאחת מהפעולות האלה של נותן האישור:
  • סירוב למתן רישיון / היתר זמני / היתר מזורז
  • דרישה להמציא מסמך או לעמוד בתנאי שדרש מהם נותן אישור, כולל דרישה המופיעה במפרט האחיד ואינה מופיעה בחיקוק, אך לא דרישה לתיקון ליקוי המופיעה במסגרת דו"ח תיקון ליקויים.

נותן אישור הוא רק אחד מהגופים האלה: המשרד להגנת הסביבה; משטרת ישראל; משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; משרד החקלאות; משרד הבריאות; הרשות הארצית לכבאות והצלה.

 

מה צריך לפרט או לצרף לבקשה

 • פרטי העסק 
 • העתק רישיון עסק או העתק בקשה לרישיון עסק או היתר זמני או היתר מזורז בתוקף
 • העתק ההחלטה או הדרישה שעליה מוגשת ההשגה
 • כל מסמך שעשוי לתמוך בהשגה
 • במקרים שמבקשים במסגרת ההשגה גם להתלות (להשהות) את ההחלטה יש לפרט מדוע.
 • אישור תשלום האגרה (ניתן במסגרת הגשת הטופס)

 

הגשת ההשגה

 

 • יש להגיש את ההשגה בתוך 30 יום - מיום קבלת הדרישה או ההחלטה שעליה רוצים לערער
 • הגשת השגה אינה מבטלת או דוחה אוטומטית את תוקף ההחלטה או הדרישה.

 

המשך הטיפול בבקשה

 • החלטה מנומקת בכתב בדבר ההשגה תועבר למגיש ההשגה בתוך 30 ימים ממועד הגשת ההשגה על ידי נותן האישור שאליו היא הופנתה.
 • נותן האישור יכול להאריך את המועד למתן החלטה לתקופה של עד 60 ימים ממועד הגשת ההשגה.
 • במקרה שיתברר כי ההשגה מצדיקה שינוי במפרט האחיד, נותן האישור יכול להאריך את המועד להחלטה בהשגה לתקופה של עד 90 ימים, ומגיש ההשגה יקבל על כך הודעה כתובה.
 • במקרה שיתברר כי ההשגה אכן משקפת אי התאמה בין דרישות של נותני אישור שונים, נותן האישור יכול להאריך את המועד להחלטה בהשגה לתקופה של עד 120 ימים, ומגיש ההשגה יקבל הודעה כתובה על כך.
 • במקרה שבמסגרת ההשגה הוגשה בקשה גם להתלות (להשהות) את הדרישה או המסמך שלגביהם הוגשה ההשגה ובקשה זו התקבלה, יקבל מגיש ההשגה הודעה כתובה מנותן האישור ובה פירוט נימוקי ההחלטה ומשך זמן ההתליה.

 

להגשת הבקשה (קישור)

https://govforms.gov.il/mw/forms/SubmitObjection@mops.gov.il

 

 


תאריך עדכון באתר: 30/11/-0001