הוועדה לענייני גביה שהוקמה מכוחו של חוק לתיקון פקודת העיריות (מס 151) התשפ"ב 2022, החליטה על הכללים הבאים בדבר ההליכים שתנקוט העירייה לגביית הכספים המגיעים לה באמצעות המחלקה האמונה על ביצוע גביית הכספים ע"פ הוראות החוק והנחיות המחייבות:

G68346-V001.pdf

 


תאריך עדכון באתר: 15/12/2022