מחלקת הכספים שבראשה עומד גזבר העירייה , הינה המחלקה בעלת הסמכות המקצועית העליונה של הרשות המקומית בנושאי הכספים , תפקידה של המחלקה לדאוג לניהול תקין של מערך כספי העירייה ולריכוז כלל הכנסותיה. לפיכך, עליה לשקוד על הכנת תקציב העירייה , לייעץ לראש העיר בגיבוש מדיניותו הכספית, ולסייע בפיתוח הכלכלי – עירוני.

תוך ביצוע מעקב תקציבי אחר התקציב השוטף שאושר במליאה ובמעקב שוטף אחר ביצוע התקציב הרגיל ותקציבי הפיתוח ברשות, והקפדה על ניהול תקין, שואפת מחלקת הגזברות, להגדלת הכנסות העירייה לשם מימון כלל השירותים והפעילויות שיוזמת העירייה מדי שנה.

תוך שמירה על צמידות לספר התקציב, דואגת הגזברות, לאתר מקורות כספיים מחוץ למערכת המקומית, בעיקר מתוך משרדי ממשלה שונים, כספי תרומות וגופים מסחריים ופרטיים. ולשם כך , המחלקה שומרת על  קיום קשר רציף עם משרדי ממשלה לקידום הטיפול בתקציבי הרשות ויישומם.

כמוכן המחלקה מטפלת בתשלומים לספקים, שכר לעובדים, הנהלת חשבונות, ביטוחים וערבויות

חזון המחלקה:

 • מתן שירות מקצועי ואדיב לעובדים המועסקים בעירייה.
 • מוסר תשלומים ראוי.
 • ניהול מיטבי של משאבי הרשות.
 • חסכון במשאבים.
 • שימוש באמצעים טכנולוגיים חדישים.
תפקיד הגזבר:

הגזבר אחראי על ניהול המערכת הכלכלית של הרשות, בכלל זה על הכנה של הצעת התקציב והדו"חות הכספיים,בהתאם לחקיקה ולכללי ניהול חשבונות מוניציפאליים שקבע משרד הפנים. גזבר עיריית כפר קאסם הוא רו"ח מוחמד צרצור

תחומי אחריות:
 • ניהול התקציב השנתי והרב-שנתי של הרשות בהתאם למדיניות מועצת הרשות ובכלל זה: הכנת התקציב הרגיל, התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) ותקציב המילואים של הרשותוהעברתם לאישור, דיווח למשרד הפנים על המסגרת התקציבית המאושרת, מעקב ודיווח לגורמים הרלוונטיים על ביצוע התקציב בפועל
 • איתור הצעות לגיוס ולהרחבת מקורות ההכנסה של הרשות
 • ניהול משאביה הכספיים של הרשות לרבות:ניהול מערך גביית מסים אגרות והיטלים,  ניהול תחשיבי חוקי העזר,  ביצוע בקרה תקציבית לשמירה על האיזון התקציבי
 • מתן אישור להגשת בקשות מטעם הרשות המקומית להקצאת תקציב ואיתור מכשלותתקציביות במהלך הביצוע
 • בקרה על עלויות גיוס ושכר של עובדי הרשות, מתן אישור תקציבי לתוספות שכר וטיפולבחריגות שכר
 • פיקוח על מערכת הסטטיסטיקה הדמוגרפית העירונית של מערכת השומה והגבייה שלבעירייה לצורך גביית ארנונה
 • פיקוח על תהליך הזמנות רכש, בין היתר במסגרת בקשה לקבלת הצעות, חוזיםומכרזים
 • ניהול מערכת החשבונות של הרשות ובכלל זהפיקוח על הוצאות היחידות השונות ברשות,  ניהול כספי הרשות מול גופים פיננסיים,  תכנון תזרים מזומנים צפוי והכנת תרחישים להתפתחות תזרים המזומנים,  בקרה על תזרים המזומנים,  פיקוח על ניהול מערך הרישום החשבונאי וניהול של ספרי העזר וספרי המלוותוהתאמתם לספרים הראשיים,  פיקוח על הכנת דו"חות, על פי דרישות הדין הקיים ועל פי מתכונת שקובע משרד הפנים
 • השתתפות בישיבות מועצת הרשות ובוועדות אחרות של הרשות המקומית, לצורך הצגתחוות דעת מקצועית
 • מתן ייעוץ פיננסי שוטף לראש הרשות המקומית ולחברי מועצת הרשות.
 • ייצוג הרשות בנושאים פיננסיים, בפני משרד הפנים וכלל משרדי הממשלה ובפני גופים ציבוריים אחרים 
תחומי פעילות עיקריים :
 • תקציב רגיל - בניית  התקציב הרגיל, מעקב ובקרה אחר הניצול התקציבי, אישור הזמנות עבודה, עדכוני תקציב, אישור תקציב במשרד הפנים.
 • תקציבי פיתוח - בניית התקציב הבלתי רגיל , מעקב ובקרה אחר ניצול תקציבי התב"ר, טיפול בהרשאות חיצוניות, אישור תקציב במשרד הפנים וטיפול בקולות קוראים
 • הנה"ח - הפקת דוחות כספיים, רבעון, חצי שנתי ושנתי, התאמות בנקים, התאמות שיקים דחויים, התאמות כרטיסי אשראי , טיפול בשיקים חוזרים.
 • ספקים ומלוות - תשלומים לספקים ואחרים, קיזוז חובות מספקים, טיפול ומעקב אחר ערבויות, טיפול בחשבונות בנקים, טיפול במלוות.
 • מחלקת שכר - הפקת תלוש השכר ובקרתו, פקודת משכורת, מתן מקדמות לעובדים.
 • ביטוחים - טיפול בפרמיות ביטוח שונות, טיפול בתביעות הביטוח השונות.
 • רכש ולוגיסטיקה​ניהול מערך רכש, טובין ושירותים של העירייה. בנוסף, ניהול מערך אינוונטר (מצאי) של העירייה.
מטרה: 
 

ביצוע תהליך פיקוח ובקרה אחר פעולות העירייה בתחום ההתנהלות הכספי

ספר טלפונים

טבלת אנשי קשר - מחלקת כספים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מוחמד סרסור , רו"ח גזבר העירייה 073-3157740 [email protected]
חדיגה עיסא מנהלת חשבונות 073-3157740 שלוחה 924 [email protected]
איימן עאמר , רו"ח מנהל חשבונות ראשי 073-3157740 [email protected]
חנין בדיר מנהלת חשבונות ואחראית הכנסות 073-3157740 [email protected]
מאאב ראבי חשבת שכר 073-3157740 [email protected]
עאמר עאהד מנהל משאבי אנוש 073-3157740 [email protected]
אלאא סרסור מנהלת חשבונות 073-3157740 [email protected]

 

קבלת קהל: ימים א , ג , ה  שעות: 09:00-15:00 ימי ב , ד אין קבלת קהל

זמינים עבורכם בשירות הטלפוני (שלוחה - 924) בימים א – ה  בין השעות 8:30 עד 15:30 אחה"צ.


תאריך עדכון באתר: 30/11/-0001