הזמנה להציע מועמדות לשמש כנציג ציבור בוועדת הבחינה ( מכרזים ) של העירייה בהתאם לתיקון התקנות מיום 1/5/2021 .

כל מועמד הרואה את עצמו עומד בתנאי הסף הקבועים בתקנות מתבקש להגיש מועמדות על גבי שאלון למועמד ( מצ"ב ) .

מועמדותו תבחן ותישקל על ידי הגורמים המוסמכים בעירייה ואישור מועמדותו יפורסם ברשימה מסודרת באתר העירייה לאחר חתימתו על טופס ניגוד עניינים .

 

שאלון למועמד להיות נציג ציבור בועדת בחינה.pdf