הנדון : הודעה לציבור בדבר שיעורי ארנונה לשנת הכספים 2024

נוכח דחיית מועד לבחירות לרשויות המקומיות ובהתאם לחוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות התשפ"ד- 2023 החל מהיום – 1.1.2024 שיעורי הארנונה החלים על כל הנכסים בתחום השיפוט של עיריית כפר קאסם יהיו בשיעורים ובתאים כמפורט בצו הארנונה לשנת 2023 בצירוף שיעור העדכון של 2.68% על פי נוסחת העדכון כמפורט בחוק ההסדרים במשק המדינה( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב התשנ"ג- .1992

צו הארנונה מעודכן לשנת 2024 יפורסם על פי הדין.


בכבוד רב,
מחלקת הכספים 
עיריית כפר קאסם


תאריך עדכון באתר: 30/11/-0001